Wetenschapswinkel project

Bij de wetenschapswinkel van WUR is een vraag binnengekomen van bewoners uit het dorp Hurwenen (gemeente Maasdriel).Zij zijn zeer verontrust over de gezondheidsrisico’s die zij lopen ten gevolge van voorgenomen grootschalige uitbreiding van intensieve geitenhouderij op drie locaties vlak bij de dorpskern. Verschillende gezondheidsrapporten van GGD en RIVM geven onderbouwde aanleiding tot die verontrusting (oa verhoogde kans op longontsteking voor mensen binnen een straal van 2 kilometer rond een geitenhouderij, Q-koorts).Inmiddels is een geitenstop aangekondigd door de provincie Gelderland, juist vanwege de gezondheidsrisico’s, maar de voorgenomen uitbreiding gaat desondanks door omdat de procedure al loopt.

De geitenhouderij moet aan allerlei vergunningen voldoen (milieuvergunning, natuurwetvergunning, omgevingsvergunning), maar het aspect van volksgezondheid blijkt nergens in de wet verankerd. De gemeente lijkt niet bereid het voorzorgsprincipe te hanteren en staat uitbreiding van de geitenhouderij toe. De eisen aan welke de vergunninghouder moet voldoen blijken tegenstrijdig (volgens de ene vergunning moet de stal verplicht dicht en afgesloten zijn, volgens de andere juist open). De bewoners hebben een hulpverzoek gericht aan de nationale ombudsman, maar deze is afgewezen omdat het probleem te ingewikkeld is.

De bewoners zijn vertegenwoordigd in de Stichting Fris en Gezond Hurwenen. Zij zijn goed gedocumenteerd, zeer verontrust, en zeer actief. Een ander deel van de bevolking steunt de belangen van de geitenhouder, of meer algemeen de belangen van de ondernemer. De partijen staan lijnrecht tegen over elkaar, de sfeer in het dorp wordt verpest, personen voelen zich bedreigd.

Activiteiten

Aan de masterstudent wordt gevraagd om ethnografisch onderzoek op te zetten onder bewoners van het dorp Hurwenen. Daarbij gaat het erom de verschillende perspectieven van deze bewoners te beschrijven ten aanzien van de mogelijke gezondheidsrisico’s die geassocieerd zijn aan de nabij gelegen intensieve geitenhouderij. Tevens gaat het erom hun perspectieven te beschrijven ten aanzien van de onderlinge meningsverschillen en conflicten die hieruit inmiddels zijn voortgekomen.

Doel van het wetenschapswinkel project

  1. Op welke manier kan de wetenschapswinkel de bewoners ondersteunen om op een constructieve manier een oplossing te vinden voor de problemen.
  2. Welke lessen kunnen we trekken uit deze casus?

Daarbij probeert de wetenschapswinkel antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  1. Wat zijn de onderliggende meningen en emoties van inwoners van Hurwenen en omgeving ten aanzien van dit probleem?
  2. Wat is de positie van het openbaar bestuur in dit conflict? Doet die positie recht aan het probleem?
  3. Op welke wijze is het aspect van volksgezondheid verankerd in de wetgeving over (intensieve) veehouderij?

Meer informatie

De problematiek in Hurwenen is gedocumenteerd in een ZEMBLA documentaire.

Verdere informatie over de thesis: Michiel Kohne (0317 482948 of Michiel.Kohne@wur.nl)

Voor vragen over het wetenschapswinkel project: Francien de Jonge (0317 484577 of Francien.deJonge@wur.nl)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s